REAKCE MGR. ART. FRANTIŠKA MACHAČE NA OTEVŘENÝ DOPIS MGR. VÁCLAVA VOHRALÍKA

0

Vážení rodiče žáků ZUŠ Karla Malicha, obyvatelé Holic a pane Vohralíku,
dovolte, abych touto cestou reagoval na otevřený dopis (e-mail), který mě mimochodem byl zaslán jako odpověď na výzvu, kterou mým prostřednictvím zaslal současný výbor SRP ZUŠ Holice, kde žádal o případné připomínky k novým stanovám SRP ZUŠ Holice.

Již v minulosti jsem informoval o přijetí/nepřijetí nových žáků do ZUŠ Karla Malicha, kdy přes enormní zájem nebylo bohužel možné každému zájemci vyhovět. Níže tedy uvádím ještě jednou základní informace o ZUŠ Karla Malicha a její struktuře.

ZUŠ Karla Malicha je státní škola zřizovaná Městem Holice. Je zapsána v rejstříku škol České republiky. Podpisem přihlášky se zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci zletilí zavazují k povinnostem vyplývajícím z následujících zákonů: vzdělávání v ZUŠ upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, školní řád a ŠVP (školní vzdělávací program). Pro ZUŠ je platný Rámcový vzdělávací program, schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dle něj vypracovaly jednotlivé školy své Školní vzdělávací programy (ŠVP), dle kterých od 1. 9. 2012 vyučují. Povinnosti žáků jsou: navštěvovat výuku ve všech předmětech stanovaných ŠVP, to znamená pro hudební obor 1 hodina týdně individuální výuky (nástroj nebo zpěv), od 1. do 5. ročníku I. stupně základního studia i 1x týdně hodina hudební nauky a dále dle jednotlivých oborů od 3. ročníku či později 1x týdně výuka komorní, souborové, orchestrální hry, v případě zpěvu komorního nebo sborového zpěvu. V kolektivních oborech jsou to předměty stanovené v ŠVP. Nelze žáky omlouvat z docházky do těchto předmětů a žádat o individuální plán. Žák musí mít na vysvědčení všechny předměty ohodnoceny.

Vzdělávání v ZUŠ je rozděleno na přípravné studium (5 – 8 let), na I. stupeň, který obsahuje 7 let (8 – 15let) a je zakončen absolventským koncertem nebo zkouškou a II. stupeň, který obsahuje 4 roky (15 – 19 let), rovněž zakončené absolventským koncertem nebo zkouškou. Každý ročník je zakončen závěrečnou komisionální zkouškou. V případě kolektivních oborů, tanečním nebo divadelním představením, vernisáží a výstavou. V pololetí dostává žák opis vysvědčení, kde je známka ze všech povinných i nepovinných předmětů, které v daném školním roce navštěvuje.

ZUŠ jsou financovány jednak ze státního rozpočtu. Ministerstvo školství dle státních normativů na žáka přiděluje dotace krajským úřadům a ty dále na základě krajských normativů financují jednotlivé školy. Studium žáka tak stoprocentně hradí stát. To znamená, že rodič neplatí tzv. školné, ale dle vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání platí Úplatu za vzdělávání, která tvoří část dotace na provoz školy. Ostatní náklady spojené s provozem poskytuje Město Holice.

ZUŠ Karla Malicha má ministerstvem školství danou kapacitu 600 žáků. V minulosti se počet žáků v ZUŠ v Holicích pohyboval cca kolem 400. Od roku 2012 dochází k postupnému navyšování počtu žáků až na současných 570 i přesto, že je pardubickým krajem doporučeno (zakázáno) nenavyšovat počet žáků v ZUŠ.

Při letošním rozhodování u 180 dodaných přihlášek bylo vyhověno 80 uchazečům a to především těm nejmladším (1. a 2. tř. ZŠ), jelikož se jedná o žáky našeho tzv. přípravného studia, kde nejlépe můžeme pomoci s rozhodováním o jejich uměleckém zaměření. U starších žáků je problém se zařazením do ročníků v ZUŠ, která má z našeho pohledu co nejvíce korespondovat s docházkou do základní školy, aby nedocházelo hlavně v kolektivní výuce k velkým věkovým rozdílům a žák bez problémů plnil školní vzdělávací program. Kontrakce v ročnících jsou na ZUŠ povoleny, ale pouze v případech mimořádně nadaných žáků, což ani u starších studentů nelze vždy posoudit ještě před jejich přijetím. I přesto se snažíme některé starší žáky přijímat, ale většinou se tak děje u specifických hudebních nástrojů, na které se začíná v pozdějším věku.

O výuce tzv. soukromých žáků nemám žádné informace a celou záležitost prošetřím. Ovšem pokud se bude jednat o ojedinělé případy, o čem sem naprosto přesvědčen, tak tuto aktivitu povolím, protože tuto budovu vnímám jako kulturně společenské centrum Holic, kde se scházejí lidé s kulturním zaměřením a to je dle mého názoru největším posláním základních uměleckých škol.

Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem.
Mgr. art. František Machač – ředitel školy

Nový komentář

avatar
 
 
wpDiscuz